TOČKA: 2. Poslovni prostor:
PODTOČKA: 2. Poslovni prostor:

- -OBRAZLOŽENJE- -

Ustanova Kulturno informativni centar sa sjedištem u Zagrebu, Peradovićeva 5, ustanova je čiji je osnivač Grad Zagreb.
Gradski ured za kulturu je 12.3.2020. podneskom KLASA: 612-03/20-05/9, URBROJ: 251-27-02/7-20-0 predložio da se objekt „Kino Europa“ dodijeli na korištenje Kulturno informativnom centru sa sljedećim obrazloženjem:
„Zaprimili smo zahtjev Kulturno informativnog centra, Ur. Broj. 208/2020 od 12.3.2020. za dodjelu prostora ,.Kina Europa" na adresi Varšavska 3, Zagreb, na korištenje.
Kulturno informativni centar, Preradovićeva 5, javna je ustanova u kulturi nad kojom Grad Zagreb ima osnivačka prava temeljem Rješenja Ministarstva kulture i prosvjete, KLASA: 023-03/94-01-62, URBROJ: 532-03-313-94-01 od 10. veljače 1994. godine.
Djelatnost Kulturno informativnog centra obuhvaća javno prikazivanje filmova odnosno audiovizualnih djela, organizaciju tribina, promociju knjiga i drugih kulturnih priredbi.
Uslijed znatnog povećanja programskih aktivnosti, posebice održavanja tribina te filmskih programa, uključujući i međunarodnu filmsku suradnju te suradnju s renomiranim filmskim festivalima, mišljenja smo kako bi dodjelom prostora „Kino Europa“, Kulturno informativni centar mogao predmetni prostor obogatiti kulturnim sadržajima te dobiti mogućnost kvalitetnije provoditi kulturne programe i prezentirati ih većem broju zainteresirane publike.
U cilju hitnog dovršetka postupka na izradi projektne dokumentacije za sanaciju Kina Europa i omogućavanja kvalitetnije i brže pripreme programa u Kinu Europa potrebno je odrediti krajnjeg korisnika.“
Gradski ured za kulturu je stoga predložio da se poslovni prostor ,,Kino Europa" na adresi Varšavska 3, koji je u vlasništvu Grada Zagreba, dodijeli na korištenje Kulturno informativnom centru, temeljem točke X. Zaključka o dodjeli gradskih prostora na korištenje (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/15, 26/15, 5/18, l8/18 i 26/18).
U tijeku je rad na potpunoj obnovi i rekonstrukciji zgrade Kina Europe te je u završnoj fazi izrada Konzervatorskog elaborata i Idejnog projekta.
Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje je na 22. sjednici, održanoj 9.4.2020. telefonskim putem, radi pridržavanja mjera propisanih Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja od 19.3.2020., temeljem točke X. Zaključka o dodjeli gradskih prostora na korištenje, donijelo zaključak kojim se predlaže gradonačelniku Grada Zagreba da ustanovi Kulturno informativni centar dodijeli na korištenje prostor-u naravi zgradu Kina Europe na adresi u Zagrebu, Varšavska 3, površine 1.983,13 m2.
Slijedom navedenog, donosi se zaključak kao u tekstu.