TOČKA: 18. Odobravanje jednokratne financijske potpore na temelju Javnog poziva:
PODTOČKA: 18. Odobravanje jednokratne financijske potpore na temelju Javnog poziva:

- -OBRAZLOŽENJE- -

Na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/2016), gradonačelnik Grada Zagreba je objavio, 1. veljače 2017., Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. (dalje u tekstu: Javni poziv).
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2017.
Predmet javnog poziva je dodjela jednokratnih financijskih potpora za:
- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu);
- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.
Odredbom članka 33. stavka 2. navedenog pravilnika određeno je da gradonačelnik Grada Zagreba odlučuje o odobravanju jednokratne financijske potpore na prijedlog Povjerenstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora.
Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora (dalje u tekstu: Povjerenstvo) imenovano je zaključkom gradonačelnika od 21. lipnja 2017. Sastav, broj članova i zadaće Povjerenstva određene su člankom 29. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba.
Sukladno propisanim zadaćama, Povjerenstvo je utvrdilo da udruga kojoj se predlaže dodijeliti jednokratnu financijsku potporu ispunjava uvjete iz točke 3. Javnog poziva i to da:
- je upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;
- je upisana u Registar neprofitnih organizacija;
- uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba;
- uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Zagreba;
- su osobe ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;
- se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15);
- u tekućoj godini nije bila korisnik jednokratne financijske potpore za istu svrhu.
S obzirom da je navedena udruga zadovoljila sve uvjete iz Javnog poziva, Povjerenstvo je sukladno članku 29. stavku 3. Pravilnika uputilo prijavu gradskom upravnom tijelu nadležnom za financiranje aktivnosti za koju se traži jednokratna financijska potpora odnosno Gradskom uredu za zdravstvo, na daljnje postupanje. Temeljem članka 33. stavka 2. Pravilnika odluku o odobravanju jednokratne financijske potpore na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za financiranje aktivnosti za koju se traži jednokratna financijska potpora odnosno Gradskog ureda za zdravstvo donosi gradonačelnik Grada Zagreba. Shodno navedenome predlažemo gradonačelniku Grada Zagreba donošenje Zaključka o odobravanju jednokratne financijske potpore kojim se na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. objavljenog 1. veljače 2017. na internetskoj stranici Grada Zagreba i na oglasnim pločama gradske uprave odobrava se isplata u iznosu od 15.000,00 (slovima: petnaesttisućakuna) na teret razdjela 010. Gradski ured za zdravstvo, Glava 01.Gradski ured za zdravstvo-ured, Program 1001. Opći javnozdravstveni programi, Aktivnost 16. Ostale aktivnosti izravno povezane sa zaštitom zdravlja - 34 3811 Tekuće donacije u novcu Proračuna Grada Zagreba za 2017., kao financijska potpora Udruzi Život biraj za pokrivanje troškova manifestacije „Hod za život“.