TOČKA: 23.
PODTOČKA: 23.

- -OBRAZLOŽENJE- -

Zaključak se donosi na osnovu članka 56. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Zagreba, koji određuje da Gradonačelnik Grada Zagreba upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Zagreba i članka 10. stavka 1. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba, koji predviđa mogućnost sklapanja ugovora o zakupu sportskih građevina na vrijeme od pet (5) godina, uz mogućnost produljenja zakupa na isti rok ako zakupac upravlja građevinom u skladu s kriterijima utvrđenim odlukom. Iz navedenog proizlazi i ovlaštenje Gradonačelnika Grada Zagreba da donese spomenuti zaključak. Vrijeme zakupa može se odrediti i na rok duži od 5 (pet) godina u slučaju znatnijih ulaganja u sportsku građevinu, ali ne duži od 15 (petnaest) godina.
Gradonačelnik je raspisao Natječaj za davanje u zakup športske građevina u vlasništvu Grada Zagreba, na vrijeme od 5 godina. Natječaj za davanje u zakup Gradskog stadiona „Maksimir“ objavljen je u Sportskim novostima 10. kolovoza 2011. godine i na web stranici Grada Zagreba. Pod točkom 1. nalazi se Gradski stadion „Maksimir“.
Temeljem Zaključka o davanju u zakup športske građevine – Gradski stadion „Maksimir“, KLASA: 620-01/11-01/55, URBROJ: 251-03-02-11-2, kojeg je gradonačelnik Grada Zagreba donio dana 14. rujna 2011. godine, sklopljen je dana 13. listopada 2011. godine Ugovor o zakupu športske građevine Gradski stadion „Maksimir“, KLASA: 620-01/11-01/436, URBROJ: 251-10-31-4-11-5, koji je na snazi do 1. listopada 2016. godine.
Člankom 9. Ugovora o zakupu športske građevine Gradski stadion „Maksimir“ predviđeno je da zakupnik i podzakupnik smiju ulagati sredstva u uređivanje sportske građevine, u dogradnju novih sportskih sadržaja ili poslovnih prostora, ili u gradnju novih sportskih ili poslovnih građevina, unutar sportske građevine, odnosno uz nju, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika odnosno gradske skupštine, ovisno o visini ulaganja, a prava i obveze u vezi s ulaganjem urediti će se posebnim ugovorom. Dana 9. lipnja 2015. godine Grad Zagreb i Građanski nogometni klub „Dinamo“, temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Zagreba o davanju prethodne suglasnosti Građanskom nogometnom klubu „Dinamo“ za ulaganje sredstava u sportsku građevinu Gradski stadion „Maksimir“, KLASA: 620-01/15-01/28, URBROJ: 251-03-02-15-2 od dana 2.06.2015., sklopili su Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi ulaganja sredstava u sportsku građevinu Gradski stadion „Maksimir“, KLASA: 620-01/15-001/267, URBROJ: 251-10-03-15-7.
Člankom 5. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi ulaganja sredstava u sportsku građevinu Gradski stadion „Maksimir“ određeno je da će Građanski nogometni klub „Dinamo“ kao zakupnik koristiti sportsku građevinu Gradski stadion „Maksimir“ u vremenu od 15 godina od dana potpisa prethodno navedenog ugovora, čime se vrijeme trajanja zakupa produžuje do 9. lipnja 2030. godine.
Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Zagreba da razmotri i usvoji dostavljeni prijedlog Zaključka o sklapanju Aneksa Ugovoru o zakupu sportske građevine Gradski stadion „Maksimir“, temeljem kojega će biti sklopljen Aneks Ugovoru o zakupu sportske građevine Gradski stadion „Maksimir“, kao u predloženom tekstu.